Onze algemene voorwaarden

(geldend per 28 juni 2013)

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Toepasselijkheid en Definities

Artikel 2 - Afwijking en Aanpassing voorwaarden

Artikel 3 - Aangeboden assortiment; plaatsen bestellingen en bevestiging

Artikel 4 - Geen annulering en bedenktijd in verband met productgroep

Artikel 5 - Prijzen, acties en bezorgkosten

Artikel 6 - Betaling

Artikel 7 - Leveringstermijn en aflevermoment

Artikel 8 - Conformiteit en kwaliteit

Artikel 9 - Klachtprocedure betreffende geleverde producten

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 11 - Vertrouwelijke Informatie (veiligheid) en Privacy

Artikel 12 - Informatie via de Websites

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

Artikel 14 - Overmacht

Artikel 15 - Geschillen


Artikel 1. Toepasselijkheid en Definities
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle (daaruit voortvloeiende) verbintenissen welke tot stand komen door gebruikmaking van de website graaggedaan.nl. Deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website graaggedaan.nl. Op verzoek worden de voorwaarden ook per email toegezonden.
1.2 Graaggedaan.nl is een handelsnaam en website van de besloten vennootschap graaggedaan.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Maarssen aan de Planetenbaan 2. Graaggedaan.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52620972 en levert producten en diensten met betrekking tot het ontwikkelen, produceren en uitgeven van webwinkel-software en concepten met aanverwante producten. Het BTW-identificatienummer is NL850524726B01.
1.3 Onder de naam Graaggedaan.nl biedt Graaggedaan.nl een platform aan waarop per een of meerdere verswinkels alleen of samen versproducten in hun online webwinkel te koop aanbieden. Door het plaatsen van een bestelling via Graaggedaan.nl komt per aanbiedende versspecialist een leveringsovereenkomst met een consument voor de door die versspecialist aangeboden producten tot stand. De bestelde producten van de versspecialisten worden in aan huis afgeleverd of op een afhaalpunt afgehaald. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling bij de betrokken versspecialist.
1.4 Met de term “betrokken versspecialist” wordt hierna bedoeld de versspecialist die zijn assortiment via de website van Graaggedaan.nl aanbiedt en met wie door het plaatsen van een bestelling een leveringsovereenkomst tot stand komt.
1.5 Met de term “verswinkel” wordt in deze voorwaarden bedoeld het specifieke domein per verswinkel op de website van Graaggedaan.nl waarop een of meerdere versspecialisten samen hun assortiment online te koop aanbieden.
1.6 Met de term "consument" wordt hierna bedoeld degene die de website Graaggedaan.nl gebruikt, en/of op aanbiedingen reageert en door het plaatsen van een bestelling partij wordt bij een leveringsovereenkomst(en) en daaruit voortvloeiende verbintenissen met de betrokken versspecialist(en). De consument handelt niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf; zakelijke consumenten kunnen – behoudens uitdrukkelijk en schriftelijke gemaakte andere afspraken - alleen van Graaggedaan.nl gebruik maken voor eigen consumptie - niet voor handelsdoeleinden.
Artikel 2. Afwijking en Aanpassing voorwaarden
2.1 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijk schriftelijk beding. Een zodanig beding heeft slechts gelding ten aanzien van de overeenkomst / bestelling waarbij het is gemaakt.
2.2 Graaggedaan.nl kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Een nieuwe versie van deze voorwaarden wordt - voor inwerkingtreding - gepubliceerd op de website van Graaggedaan.nl en gedeponeerd bij de Kamer van koophandel, en is van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen die tot stand komen / bestellingen die geplaats worden na de onder de titel vermelde datum van inwerkingtreding en publicatie van de nieuwe versie van de voorwaarden.
Artikel 3. Aangeboden assortiment; plaatsen bestellingen en bevestiging
3.1 Per verswinkel worden versproducten van de versspecialist(en) die besteld kunnen worden gepresenteerd.
3.2 Graaggedaan.nl streeft er naar de producten en eventuele diensten van betrokken versspecialisten volledig en nauwkeurig te beschrijven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.3 In de verswinkel gebruikte afbeeldingen zijn voorbeelden van de aangeboden producten van de betrokken versspecialisten; de geleverde(verse) producten kunnen in geringe mate van de afbeelding afwijken.
3.4 Per verswinkel kan een minimum bestelbedrag gelden. De hoogte wordt door de verdetaillist(en) zelf bepaald en kan verschillen.
3.5 Door middel van een postcodecheck via Graaggedaan.nl kan een consument zien of er op het gewenste adres verswinkel zijn die bezorgen danwel een afhaalmogelijkheid bieden.
3.6 Een bestelling komt tot stand / wordt definitief op het moment van betaling door de consument. Graaggedaan.nl bevestigt per email zowel de geplaatste bestelling (bestelbevestiging).
3.7 De bestelbevestiging die de consument ontvangt, legt de leveringsovereenkomsten met de daarin genoemde versspecialisten – ieder voor zijn specifieke producten vast; niet Graaggedaan.nl, maar iedere betrokken versspecialist is verantwoordelijk voor (de levering van) zijn producten.
3.8 Juist omdat het om versproducten gaat is het incidenteel mogelijk dat bestelde producten bij de betrokken versspecialist(en) niet worden aangeleverd / niet (meer) voorradig zijn en derhalve niet uitgeleverd kunnen worden. Wanneer zich dat voordoet wordt door de betrokken versspecialist zo snel mogelijk contact opgenomen met de consument om tot een oplossing te komen. Het niet kunnen uitleveren van een besteld product laat de rest van de bestelling onverlet.
3.9 Gelet op de aangeboden producten kunnen alleen personen van 18 jaar en ouder zich inschrijven en bestellingen plaatsen via Graaggedaan.nl. Indien producten worden bezorgd, zal de bezorger om legitimatie kunnen vragen indien de bestelling alcoholhoudende producten bevat en twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. Indien bij aflevering van alcoholhoudende producten niet aan de minimum leeftijdseisen wordt voldaan, is de bezorger genoodzaakt de bestelling (in beginsel in zijn geheel) mee terug te nemen en geldt de procedure van artikel 7.3.
Artikel 4. Geen annulering en bedenktijd in verband met productgroep
4.1 De via Graaggedaan.nl te bestellen goederen betreffen hoofdzakelijk levensmiddelen met een beperkte houdbaarheid en specifieke condities voor opslag en bewaring. Annulering, herroeping of ontbinding van de bestelling na voltooiing en betaling daarvan is daarom uitgesloten, behoudens voor zover de betrokken versspecialist expliciet akkoord gaat en dat akkoord schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
Artikel 5. Prijzen, acties en bezorgkosten
5.1 Voor alle producten en/of diensten geldt de prijs die er op het moment van afrekenen in de betreffende verswinkel vermeld wordt. Die prijs kan in verband met kosten, actie en aanbiedingen afwijken van de op enig moment geldende prijs in de fysieke winkel van de betrokken versspecialisten.
5.2 De betrokken versspecialist is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van prijzen van de door hem aangeboden producten en/of diensten. Evidente fouten of vergissingen in prijzen / berekeningen zijn evenwel niet bindend; wanneer die zich voordoen wordt door de betrokken versspecialist zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de consument om tot een oplossing te komen.
5.3 Speciale aanbiedingen in een verswinkel gelden alleen in de betreffende verswinkel en alleen voor bestelling in de periode waarvoor de aanbieding geldt.
5.4 Voor de bezorging van een bestelling kan een bijdrage in de bezorgkosten in rekening gebracht worden. Deze bezorgkosten staan in de bestelprocedure per verswinkel duidelijk vermeld. De bezorgkosten worden tevens gespecificeerd in de bevestiging van de bestelling.
5.5 Alle in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief daarover verschuldigde omzetbelasting (btw).
Artikel 6. Betaling
6.1 Bestellingen dienen in de verswinkel met gebruikmaking van Ideal of het Graaggedaan.nl besteltegoed direct en volledig te worden betaald. De bestelling wordt definitief en wordt door Graaggedaan.nl ter uitvoering naar de betrokken versspecialist(en) doorgezet na voltooiing van de betaling. Ook de betaling wordt per versspecialist door Graaggedaan.nl doorgezet.
6.2 Onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen door de consument zo spoedig mogelijk aan Graaggedaan.nl te worden gemeld. Graaggedaan.nl geeft eventuele gebreken die betrekking hebben door haar doorbetaalde bedragen direct aan de betrokken versspecialist door; artikel 9.4 is daarbij van toepassing.
Artikel 7. Leveringstermijn en aflevermoment
7.1 De consument selecteert bij het plaatsen van een bestelling een bezorg- of afhaalmoment. De consument neemt daarbij de op de website gecommuniceerde termijnen in acht en is ervoor verantwoordelijk in het overeengekomen tijdvak de bestelling in ontvangst te nemen of zelf af te halen.
7.2 Indien de consument op het overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen, wordt zo mogelijk telefonisch contact opgenomen. De bezorger neemt de bestelling mee terug, tenzij bij telefonisch contact de consument heeft aangegeven dat de bestelling onder verantwoordelijkheid van de consument (bij een andere persoon in de directe nabijheid van het afleveradres) achtergelaten mag worden. Voor achterlaten van de bestelling op een locatie zonder ondertekening voor ontvangst is een specifieke instructie in het opmerkingenveld in de bestelprocedure of per email vereist.
7.3 De mee teruggenomen bestelling kan tot 48 uur na het overeengekomen uitlevermoment afgehaald worden op het afhaalpunt van de verswinkel. Niet houdbare producten worden na het verstrijken van de houdbaarheid(sdatum) vernietigd. Noch die vernietiging, noch het niet tijdig afhalen van een bestelling geeft recht op restitutie van betaling.
7.4 De betrokken versspecialisten zijn verantwoordelijk voor en streven naar aflevering binnen het overeengekomen tijdvak. Wanneer desondanks door omstandigheden – bijvoorbeeld een onverwachte verkeersopstopping – er niet binnen het oorspronkelijke tijdvak kan worden afgeleverd, wordt er zo spoedig mogelijk telefonisch contact opgenomen voor het maken van een nieuwe afleverafspraak – zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk overeengekomen tijdvak voor aflevering.
Artikel 8 - Conformiteit en kwaliteit
8.1 De betrokken versspecialisten dragen er zorg voor dat de geleverde producten en/of diensten voldoen aan de bestelling die de consument geplaatst heeft, door de betrokken versspecialist gegeven specificaties, en aan redelijke eisen van deugdelijkheid, bruikbaarheid en houdbaarheid, alsmede aan op de datum van de bestelling bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften terzake het product.
Artikel 9. Klachtprocedure betreffende geleverde producten
9.1 Controle op hoeveelheid en aan de buitenkant zichtbare beschadigingen / gebreken van afgeleverde bestellingen berust bij de consument. Wordt door de consument niet bij aflevering of, als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, in ieder geval binnen 8 uur na ontvangst van het geleverde rechtstreeks bij de betrokken versspecialist of via Graaggedaan.nl een klacht bij de betrokken versspecialist ingediend, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op de bestelbevestiging / factuur als juist en wordt het geleverde geacht zonder aan de buitenkant zichtbare beschadigingen te zijn afgeleverd.
9.2 Klachten terzake van ten tijde van levering niet zichtbare beschadigingen en gebreken, alsmede andere klachten betreffende afgeleverde bestellingen dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na aflevering van de bestelling c.q. nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden door de consument rechtstreeks bij de betrokken versspecialist of via Graaggedaan.nl (klantenservice@graaggedaan.nl) bij de betrokken versspecialist te worden ingediend. Bij gebreke daarvan en in ieder geval na verloop van 2 dagen na de datum van aflevering wordt de consument geacht het geleverde onherroepelijk te hebben goedgekeurd.
9.3 Geringe verschillen in uitvoering of afmetingen - tot 10% van opgegeven gewichten en afmetingen, althans gering in relatie tot de specifieke overeenkomst - kunnen geen grond opleveren voor klachten.
9.4 Graaggedaan.nl is niet verantwoordelijk voor de uitvoering en eventuele tekortkomingen daarin van betrokken versspecialisten, Graaggedaan.nl is enkel intermediair in de transactie. Graaggedaan.nl bemiddelt wel tussen betrokken versspecialist(en) en consument om tot een oplossing van een klacht te komen. Klachten kunnen worden ingediend bij de lokale versspecialist(en) zelf of via Graaggedaan.nl en worden door Graaggedaan.nl direct voor afhandeling doorgegeven aan de betrokken versspecialist(en). De betrokken versspecialisten(en) is (zijn) met uitsluiting van Graaggedaan.nl verantwoordelijk voor een correcte afwikkeling van klachten.
Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Graaggedaan.nl en de verswinkels, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Graaggedaan.nl en/of bij diegene van wie Graaggedaan.nl een recht tot gebruik daarvan verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van Graaggedaan.nl de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen, te kopiëren en/of te bewerken, behalve voor privé gebruik.
Artikel 11. Vertrouwelijke Informatie (veiligheid) en Privacy
11.1 Wanneer de consument gebruik maakt van Graaggedaan.nl en/of een bestelling plaatst via de website, kan de consument kiezen voor een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee toegang wordt verkregen tot de diensten van Graaggedaan.nl. Deze inloggegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De consument wordt verzocht vertrouwelijk om te gaan met deze gegevens, het emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op de eigen computer. Het plaatsen van een bestelling via Graaggedaan.nl is tevens mogelijk zonder het invullen van een gebruikersnaam en wachtwoord.
11.2 De persoonsgegevens van de consument die via de website van Graaggedaan.nl worden verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, worden vastgelegd in een bestand dat vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om een bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijk oordeel van Graaggedaan.nl in het belang van de consument is.
11.3 Graaggedaan.nl maakt gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de website van Graaggedaan.nl wordt bezocht. Hiervoor worden 'cookies' gebruikt. Dit zijn kleine bestanden die door computers worden gedownload als de website van Graaggedaan.nl wordt bezocht. De gegevens blijven anoniem.
Artikel 12. Informatie via de Websites
12.1 De informatie op de website van Graaggedaan.nl wordt van tijd tot tijd aangepast. Graaggedaan.nl stelt het zeer op prijs als fouten op de website gemeld worden aan de klantenservice (klantenservice@graaggedaan.nl).
12.2 De website van Graaggedaan.nl bevatten links naar websites van derden. De websites waarnaar verwezen wordt, worden zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd. Graaggedaan.nl kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Wanneer een betrokken versspecialist terzake van niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren, hoe ook, aansprakelijk wordt jegens de consument, dient deze hem in de gelegenheid te stellen om alsnog goed en volledig te presteren, of voor het geval dat niet meer mogelijk is, het geleverde tegen terugbetaling van de daarvoor berekende prijs terug te nemen.
13.2 Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is aansprakelijkheid van een versspecialist, uit welken hoofde dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit een leveringsovereenkomst, beperkt tot vergoeding van schade tot een maximumbedrag gelijk aan het factuurbedrag van de bestelling uit welke de aansprakelijkheid is voortgevloeid.
13.3 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen met betrekking tot productenaansprakelijkheid en consumentenkoop.
Artikel 14. Overmacht
14.1 De bij een bestelling betrokken versspecialisten zijn niet gehouden tot het nakomen van een verplichting wanneer hij met betrekking tot die verplichting verhinderd is als gevolg van overmacht. Als overmacht/niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden beschouwd verzuim en/of tekortkoming door of bij toeleveranciers en/of ingeschakelde derden-vervoerders van de bij een bestelling betrokken versspecialisten.
Artikel 15. Geschillen
15.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
15.2 Betrokken versspecialist(en) en de consument verplichten zich jegens elkaar om ieder eventueel conflict terzake aanbiedingen, overeenkomsten en alle (daaruit voortvloeiende) verbintenissen welke tot stand komen door gebruikmaking van de website Graaggedaan.nl zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen en om niet over te gaan tot geschillenbeslechting met inschakeling van externe partijen en instanties voordat zij met elkaar inhoudelijk overleg hebben gevoerd over een minnelijke oplossing voor het geschil.